Spis artykułów.
Spis (dłuższych) artykułów zamieszczonych do tej pory na stronie:
Zemsta Montezumy - Montezuma's Revenge.
Zawi??a historia powstania (i wydania) kultowej komnat??wki "Montezuma's Revenge" (aka "Preliminary Monty"). Stworzona na 8-bitowy komputer ATARI w pierwszej po??owie lat 80-tych (przez 16-letniego programistÄ?), w p????niejszym czasie przeniesiona zosta??a - z mniejszym lub wiÄ?kszym powodzeniem - na szereg innych platform. Artyku?? opowiada r??wnie?? o p????niejszych losach tw??rc??w "Zemsty Montezumy" i ich pr??bie powrotu na rynek elektronicznej rozrywki z tytu??em "Montezuma's Return".
Ten Greatest Moments in Gaming.
Do napisania tego artyku??u zainspirowa?? mnie tekst "20 Greatest Moments in Console Gaming" zamieszczony w czasopi??mie Electronic Gaming Monthly (11/2002). Jego autorzy starali siÄ? wybraÄ? 20 najwspanialszych, najbardziej pamiÄ?tnych moment??w zwiÄ?zanych z grami. ZaskakujÄ?cy by?? brak w tym zestawieniu jakichkolwiek gier produkcji polskiej - postanowi??em wiÄ?c sporzÄ?dziÄ? subiektywnÄ? listÄ? DziesiÄ?ciu Najwspanialszych Chwil w Polskich Grach. Z wielkim przymru??eniem oka.
Wielka afera miÄ?sa armatniego. Cannon Fodder.
Wydany w 1993 roku Cannon Fodder to absolutna klasyka, warto wiÄ?c wiedzieÄ? ??e wydaniu gry towarzyszy??y spore kontrowersje. Co wsp??lnego z amigowÄ? zrÄ?czno??ci??wkÄ? mogÄ? mieÄ?: brytyjski zwiÄ?zek kombatant??w i dlaczego nie nale??a??o kupowaÄ? tej haniebnej gry? - zapraszam do lektury.
Maciej MiÄ?sik - wywiad.
Maciej MiÄ?sik. Programista, producent, projektant, d??wiÄ?kowiec, grafik. Bez fa??szywej skromno??ci m??wi o sobie: jeden z ojc??w przemys??u gier komputerowych w polsce. Pan Maciej nie tylko szczeg????owo odpowiada o swojej pracy oraz o uko??czonych i nieuko??czonych projektach - ale tak??e zada?? sobie trud wybrzebania archiwalne materia????w tych projekt??w dotyczÄ?cych. DziÄ?ki temu tekst m??g?? zostaÄ? zilustrowany obrazkami z gier, kt??re nigdy nie ujrza??y i nie ujrzÄ? ??wiat??a dziennego.
Marcin
Marcin Borkowski - wieloletni wsp????pracownik Sp????dzielni Bajtek, w latach 1992-1996 redaktor naczelny magazynu Top Secret. W 1986 roku stworzy?? grÄ? tekstowo-przygodowÄ? na komputer ZX Spectrum zatytu??owanÄ? Puszka Pandory, kt??ra przez fakt bycia reklamowanÄ? w og??oszeniu prasowym (Bajtek) mo??e zostaÄ? uznana za jeden z pierwszych komercyjnych tytu????w growych w naszym kraju.
O stronie

Gry komputerowe. Gry wideo. Historia elektronicznej rozrywki. Historia komputeryzacji. Nostalgia. Next-gen. Platformy mobilne. Dystrybucja elektroniczna. Arcade. Oldschool. iPhone. GBA. XBLA. WiiWare. PSN. Sony. Microsoft. Nintendo. Atari. Commodore. Amiga. ZX Spectrum. DOS. Windows. Flash.